Jeugdsportfonds - overzicht

Vlaamse baseball en softball clubs, aangesloten bij VBSL vzw, kunnen via het Jeugdsportfonds Louke Wouters subsidies bekomen voor hun jeugdwerking. Hierbij ligt het accent op de ontwikkeling van een kwalitatieve en kwantitatieve gezonde jeugdwerking. Het betreft spelers tot en met 18 jaar.
De focus van de werking van het Jeugdsportfonds Louke Wouters ligt bij de jongste spelers.

Om in aanmerking te komen voldoet een club aan  5 inschrijvingsvoorwaarden.

De VBSL zal voor de verdeling van de subsidies - toegekend door de Vlaamse Overheid naar de clubs - zich baseren op een puntensysteem gebaseerd op 3 pijlers:

  • Pijler 1 - Ledenwerving
  • Pijler 2 - Begeleiding
  • Pijler 3 - Ethisch verantwoord sporten

Clubs kunnen doorheen het ganse jaar documenten indienen dewelke hun subsidiedossier staven. Zowel de looptijd (van initiatieven waar punten mee verdiend kunnen worden) als de uiterlijke datum waarop de club zijn subsidiedossier kan vervolledigen worden jaarlijks meegedeeld op de informatievergadering en gepubliceerd op de website van de VBSL.
Voor seizoen 2018:

  • Looptijd: maandag 23 oktober 2017 t/m zondag 21 oktober 2018
  • Uiterste datum finale vervollediging subsidiedossier: zondag 28 oktober 2018


De verdeling van de subsidies zal gebeuren op basis van het Louke Wouters kwaliteitslabel (puntensysteem). Bestedingsmogelijkheden zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van de jeugdwerking binnen clubs.

Uitgebreide informatie vindt u in het Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters 2018.

"De Vlaamse regering wil de jeugdwerking in sportclubs verhogen met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd (decreet van 13 juli 2001 en besluit van 12 september 2008). De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft in dit kader voor de beleidsperiode 2013-2016 een facultatieve opdracht jeugdsport ingediend bij BLOSO: het Jeugdsportfonds Louke Wouters. Dit project werd door de Vlaamse minister van Sport op 11 januari 2013 goedgekeurd voor de duur van 4 jaar. Begin januari 2016 werden tevens subsidies toegekend voor het werkjaar 2016".

Contact

VBSL coördinator

Laura Vanbecelaere

- 5 inschrijvingsvoorwaarden -

Inschrijvingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan het Jeugdsportfonds Louke Wouters 2018 zijn er 5 inschrijvingsvoorwaarden:

  1. De deelnemende club dient lid te zijn van VBSL vzw.
  2. Minstens één afgevaardigde van de club is aanwezig op de regionale jeugdvergadering.
  3. De club maakt zijn deelname bekent via het inschrijvingsformulier. Dit formulier uiterlijk op 1 februari indienen bij de VBSL vzw.
  4. De club ondertekent de Panathlon verklaring (www.sportopjongerenmaat.be) zo spoedig mogelijk.
  5. BeeBall wordt geïntegreerd in de jeugdwerking.

Documenten- 3 pijlers voor een club om in aanmerking te komen gesubsidieerde punten te verwerven -

Pijler 1 - Ledenwerving

Pijler 1 -  Kwantitatieve ledenwerving op een kwalitatieve wijze:
Sportkampen en nieuwe jeugdleden via actieve ledenwerving
.

Punten voor ledenwerving zijn rechtstreeks te verdienen via het organiseren van sportkampen en/of het aantrekken van nieuwe jeugdleden.

Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters 2018.

 

Specifieke bijlagen voor deze pijler vindt u hieronder

 

Sportkamp deel 1 (indienen 1 maand voor start van het sportkamp)

Sportkamp deel 2 ( na het sportkamp indienen)

Documenten

 

Pijler 2 - Begeleiding

Pijler 2 - Kwalitatieve begeleiding van jeugdleden:
Opleidingen, jeugdwerking, clusterwerking, jeugdtornooien en Multimove.

Binnen een gezonde jeugdwerking streeft een club onder meer naar gekwalificeerde begeleiders voor hun jeugdploegen (een jeugdcoördinator, één of meerdere gekwalificeerde jeugdtrainers per jeugdploeg, gekwalificeerde umpires en scorers). Binnen de club is er aandacht voor de jeugdwerking en dit is zichtbaar en voelbaar binnen de club. Clubs die beschikken over een beperkt aantal jeugdleden binnen een leeftijdscategorie en/of gekwalificeerde jeugdtrainers kunnen onder andere via clusterwerking samenwerken met andere clubs om zo op lange termijn zelfstandig hun jeugdwerking uit te bouwen.

Wij vinden onder meer dat het belangrijk is om te starten aan de basis. Hiertoe wil de VBSL clubs ondersteunen bij het integreren van de BeeBall Rookie League (4 t/m 7 jaar) en BeeBall Major League (8 t/m 9 jaar) voor de jongste spelers in hun jeugdwerking. Wekelijkse verplaatsingen over heel Vlaanderen lijken om verschillende redenen te veel te vragen van ouders en vrijwilligers. VBSL hoopt door goed geplaatste en tijdig gecommuniceerde tornooien (BBM, BBR, MIN en CAD) voor al onze jeugdspelers een blijvend aanbod te kunnen garanderen zodat elke jeugdspeler wedstrijden kan spelen tegen leeftijdsgenoten. Daarbij is investeren in een gevarieerd bewegingsaanbod met focus op de algemene ontwikkeling voor de jongste kinderen (3 t/m 8 jaar) via Multimove een goede aanzet voor een gezonde jeugdwerking.

Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters 2018.

Specifieke bijlagen voor deze pijler vindt u hieronder:

 

Overzicht bijscholingen en opleidingen die in aanmerking komen voor punten

Bijscholingen en opleidingen Organisator Punten
Opleiding Multimove Multimove Project 10 punten per deelnemer
BeeBall Begeleider dag VBSL 5 punten per deelnemer
Jeugdcoördinator VTS 50 punten per deelnemer
Initiator VTS 15 punten per deelnemer per module
Trainer B VTS 50 punten per deelnemer voor module 1
Regionale umpire VBSL 5 punten per deelnemer
Regionale scorer VBSL 5 punten per deelnemer
Bijscholing voor regionale umpires VBSL 5 punten per deelnemer
Federale umpire VBSL - KBBSF 15 punten per deelnemer
Federale scorer VBSL - KBBSF 15 punten per deelnemer
European Coach Clinic KNBSB 20 punten per deelnemer
European Baseball Coaches Association EBCA 10 punten per deelnemer
Bijscholing voor coachen VBSL/VTS 5 punten per deelnemer
Bijscholing voor clubbestuurders VBSL, Dynamo Project, BLOSO, Sporta 5 punten per deelnemer
Reanimatie - hartmassage Rode Kruis 5 punten per deelnemer
EHBO cursus via club 5 punten per deelnemer
Preventie van sportblessures en taping via club 5 punten per deelnemer
Drugpreventie en -begeleiding PISAD 5 punten per deelnemer

Pijler 3 - Ethisch verantwoord sporten

Pijler 3 - Ethisch verantwoord sporten:
Open actie, convenanten en officials

Spelplezier, respect, fair-play, engagement, kansengroepen, … zijn aspecten die binnen de jeugdwerking continu aandacht verdienen. De club heeft onder meer via open acties en het convenant voor jeugdtrainers de mogelijkheid om hier extra in te investeren.

De club kan bestaande open acties terugvinden op de website van de VBSL en die implementeren in de eigen jeugd- en clubwerking. Daarnaast kan de club nieuwe open acties ontwikkelen op maat van de eigen visie en werking.

Punten voor Ethisch Verantwoord Sporten zijn rechtstreeks te verdienen door het implementeren van open acties in de jeugdwerking van de club, het ondertekenen van het convenant en/of in te zetten op een home en visitors umpire bij jeugdwedstrijden.

Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters 2018.

Specifieke bijlagen vindt u bij de formulieren hieronder

Documenten

- Stand van zaken - Berekeningen -

Inschrijvingen

Sportkampen

Clusterwerking

Berekeningen

Open Acties